Informační oznámení o zpracování osobních údajů

poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“)

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správci Vašich osobních údajů jsou společnost AB Motors CZ s.r.o., IČ: 17233399, se sídlem: Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4 (dále jako „AB Motors CZ") a konkrétní autorizovaný prodejce / servis MG, kterému zákazník udělil souhlas se zpracováváním svých osobních údajů (dále jako „Dealer") (dále společně jako „Správci").

AB Motors a Dealer nejsou společnými správci osobních údajů.

Kontaktní údaje AB Motors CZ: e-mail info@mgmotor-czech.cz, telefon +420 296 574 111.

Kontaktní údaje Dealera: naleznete na webových stránkách dealera v sekci Kontakty.

AB MOTORS CZ a Dealer nejsou společnými správci osobních údajů.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Skupina Auto Palace Group, do které patří i společnost AB Motors CZ, jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jako „Pověřenec“).

Na Pověřence se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv.

Pověřence můžete kontaktovat e-mailem na adrese info@mgmotor-czech.cz nebo písemně na adrese sídla společnosti AB Motors CZ, v takovém případě prosím na zásilku napište poznámku „k rukám DPO“.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCI ZPRACOVÁVAJÍ?

Osobní údaje, které Správci, resp. každý ze Správců zpracovává bez souhlasu zákazníka jako subjektu údajů:

- identifikační údaje a kontaktní údaje – jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště či sídla, IČ, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení

- údaje o vozidle – VIN, RZ, model, barva vozu, kód barvy, číslo motoru, datum uvedení do provozu, interiér, kód interiéru, výbava

- údaje vyplývající ze smluvního vztahu, zejména kupní smlouvy či smlouvy o dílo, zejména datum garanční či servisní opravy, doba trvání asistenční služby, počet najetých km, vyměněné náhradní díly

Osobní údaje, které Správci, resp. každý ze Správců zpracovává na základě souhlasu zákazníka jako subjektu údajů, jsou uvedeny v souhlase.

ÚČEL A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správci, resp. každý ze Správců může bez souhlasu zákazníka jako subjektu údajů zpracovávat výše uvedené osobní údaje k následujícím účelům:

a) plnění kupní smlouvy, resp. smlouvy o dílo;
b) plnění povinností Správce vyplývajících z právních předpisů (zejména v souvislosti se svolávacími a servisními akcemi);
c) plnění smluvních povinností Správce jako akreditovaného zástupce výrobce vyplývajících ze smluvního vztahu s výrobcem vozů MG;
d) ochrana práv a oprávněných zájmů Správce (zejména majetkových práv Správce);
e) poskytování stanovisek a technických informací akreditovaným zástupcem výrobce;
f) poskytování asistenčních služeb;
g) vedení archivu podle příslušného zákona.

Správci, resp. každý ze Správců zpracovává se souhlasem zákazníka jako subjektu údajů Vaše osobní údaje uvedené v souhlase za účelem uskutečňování marketingových činností, které zahrnují níže uvedené činnosti:

(i) Marketingové a propagační činnosti, tzn. zejména zasílání komerčních a/nebo propagačních informací a reklamních materiálů, zapojování do přímých prodejních činností nebo interaktivních komerčních komunikací týkajících se produktů, služeb nebo dalších činností, v papírové podobě, automatizovaném nebo elektronickém formátu a především prostřednictvím pošty nebo elektronické pošty, telefonicky (včetně automatických telefonických hovorů, SMS, MMS atd.), a jakýmkoli jiným elektronickým způsobem (např. internetové stránky, mobilní aplikace).

(ii) Činnosti vytváření profilu, které se týkají například chování a tendencí ve spotřebě, návyků při řízení vozidla nebo používání internetové stránky.

(iii) Výzkumné aktivity např. průzkum spokojenosti zákazníků, marketingové výzkumy a průzkumy názorů zákazníků).

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 pís. b) GDPR)
b) plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1. pís. c) GDPR)
c) oprávněný zájem Správců (čl. 6 odst. 1 pís. f) GDPR)
d) souhlas Zákazníka (čl. 6 odst. 1 pís. a) GDPR)

NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí potřebných osobních údajů však znemožňuje identifikaci zákazníka jako smluvní strany, a tedy i uzavření příslušné smlouvy (např. kupní či o dílo).

JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS?

Souhlas se zpracováním osobních údajů, jakož i souhlas se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný a můžete ho kdykoli odvolat, a to buď písemnou formou na adresu sídla jakéhokoliv ze Správců, e-mailem na adresu: info@mgmotor-czech.cz (v předmětu e-mailu je nutno uvést text "odvolání souhlasu") nebo vyplněním a odesláním webového formuláře odvolání souhlasu umístěného na www.mgmotor-czech.cz/odvolani-souhlasu/.

TŘETÍ STRANY, KTERÝM MOHOU BÝT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVÁNY

Vaše osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám v souvislosti s plněním právních povinností, na vyžádání orgánů státní správy či pro uplatnění práv a oprávněných zájmů Správce/ů.

Dále mohou být Vaše osobní údaje poskytovány třetím osobám v rámci skupiny MG Motor, a to zejména za účely uvedenými výše pod písmeny b) až f). Do skupiny MG Motor patří zejména společnosti SAIC Motor Europe B.V. a SAIC Motor Corp., Ltd.

Vaše osobní údaje mohou být poskytovány rovněž zpracovatelům, kteří pro Správce vykonávají dílčí činnost zpracování osobních údajů, zejména v oblasti marketingu a průzkumu spokojenosti. Seznam zpracovatelů je uveden na www.mgmotor-czech.cz.

PŘEDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

Vaše osobní údaje mohou být předány do zemí Evropské unie a do Čínské lidové republiky, a to jednak třetím osobám v rámci skupiny MG Motor a jednak zpracovatelům, kteří pro správce vykonávají dílčí činnost zpracování osobních údajů, zejména v oblasti marketingu a průzkumu spokojenosti. Pro předávání osobních údajů do Čínské lidové republiky bude probíhat v souladu s platnou legislativou a za přijetí vhodných záruk.

DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou Správci zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále 10 let po ukončení smluvního vztahu nebo poskytnutí posledního plnění, podle toho, která skutečnost nastane později, nejméně však do vypořádání všech vzájemných práv a závazků. Osobní údaje zpracovávané pro účely plnění právních povinností jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem. Doba zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu je uvedena v tomto souhlase.

JAKÁ MÁTE PRÁVA A JAK JE UPLATNIT?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte dle Zákona zejména následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: V případech stanovených Nařízením máte právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Správce.

Právo vznést námitku: Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo vznést u Správce námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Správce nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy Správce jsou zejména případy ochrany práv a oprávněných zájmů Správce.

Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo získat Vaše osobní údaje od Správce a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno Nařízení.

Jakoukoliv žádost či jakýkoliv podnět související se zpracováním Vašich osobních údajů či uplatněním Vašich práv lze zaslat písemně na adresu jakéhokoliv ze Správců či elektronicky na adresu: info@mgmotor-czech.cz.

ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správci přijali organizačně-technická opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.